Logo Christiaan M. Bijl

Cognitieve gedragstherapie en RET


Cognitieve gedragstherapie

James Bennett-Levy [et al.]: Handboek gedragsexperimenten in cognitieve therapie. Amsterdam: Pearson Assessment and Information, 2010. ISBN 9789026522253.
Een zeer praktisch boek met tweehonderd(!) prachtige gedragsexperimenten, waarin cliënten worden aangemoedigd hun opvattingen door middel van actie te toetsen: doen en niet alleen praten over cognities. De experimenten beslaan vele probleemgebieden, niet alleen de bekende stoornissen die traditioneel de focus zijn van cognitieve therapie zoals angst- en stemmingsstoornissen, maar ook de relatief nieuwe gebieden als psychose, niet-aangeboren hersenletsel, bipolaire stoornis, piekerstoornis, ziekte en lichamelijke beperkingen, laag zelfbeeld en het vermijden van emoties. De auteurs maken ons duidelijk dat gedragsexperimenten geen therapie op zichzelf zijn, maar instrumenten die binnen de context van een volledig cognitieve therapie kunnen worden ingezet. Ondanks het feit dat gedragsexperimenten tot de belangrijkste en effectiefste interventies van de cognitieve therapie behoren, was er tot op heden een gebrek aan literatuur waarin praktische richtlijnen worden gegeven voor het opzetten en implementeren van gedragsexperimenten.
Zoals elders op deze website door mij vermeld: gedragsexperimenten worden uitgevoerd om twee redenen, namelijk om na te gaan of datgene wat de cliënt verwacht, inderdaad gebeurt en áls dat zo blijkt te zijn om na te gaan hoe rampzalig dat is. Bijna altijd blijkt achteraf, dat het allemaal wel meevalt met de 'rampen' die men denkt te ontmoeten ...

Theo Compernolle: Stress. Vriend en vijand. De aanpak van stress, thuis en op het werk. Tielt: Lannoo, 2009. ISBN 9789077432105.
Theo Compernolles nog steeds brandend actuele bestseller over stressmanagement. Een volledig herziene en geactualiseerde editie (inmiddels de achtste druk), waarin alle recente bevindingen op basis van Compernolles eigen ervaringen en het nieuwste wetenschappelijk stressonderzoek, verwerkt zijn. Hét basisboek over stress: Wat is stress? Hoe kunnen we ons ertegen verdedigen? Wat zijn de gevolgen van stress voor onszelf, voor ons gezin, voor ons bedrijf? Hoe kun je je stressweerstand verhogen? Hoe kun je de weerstand van je team, je afdeling, je bedrijf verhogen? Hoe weet je op tijd dat je verkeerd met je stress omgaat? Welke invloed heeft stress op je gezondheid? Hoe vorm je stress om tot een motor voor succes? Met onder meer een interessant nieuw hoofdstuk over het verschil in stressbeleving tussen mannen en vrouwen. De auteur is neuropsychiater en was bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Een andere invalshoek dan het hieronder bij RET vermelde boek van Jan Verhulst (Stress onder controle), die stress met Rationeel-emotieve therapie 'te lijf' gaat. 
  Anita Jansen, Marcel van den Hout en Harald Merckelbach (red.): Gek. Experimentele psychopathologie. Over angst, verslaving, depressie en andere ellende. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010. ISBN 9789031376391.
Psychopathologie gaat over gedrag dat afwijkend, gestoord, abnormaal en ook wel gewoon gek wordt genoemd. De auteurs zoeken in dit boek uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we het gedrag kunnen stoppen of verminderen.

Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Dit onderzoek heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is onze kennis van mechanismen die deze stoornissen in stand houden, veroorzaken of reduceren, sterk toegenomen.
De lezer (student, onderzoeker, hulpverlener en iedereen die geïnteresseerd is in psychopathologie) wordt deelgenoot gemaakt van de spannende (gedrags)experimenten die ons leren waarom een stoornis bestaat. En omdat experimentele psychopathologie zo spannend is, leest dit boek als een detective. Met een open einde, want wetenschap is nooit af.

Kees Korrelboom en Erik ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2004. ISBN 9789062833467.
Dit boek is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en uit de theorie en praktijk van de psychotherapie. Beide auteurs pleiten hierin voor een algemeen geaccepteerde psychotherapie die de diverse therapiescholen overstijgt. Het biedt een geïntegreerd, toegankelijk therapiemodel, waarmee zowel geïndividualiseerde als geprotocolleerde behandelingen kunnen worden uitgevoerd.

Erik ten Broeke, Kees Korrelboom en Marc Verbraak (red.): Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2009. ISBN 9789046901335.
Een langdurige behandeling van mensen met een psychische stoornis is in veel gevallen niet (meer) nodig. Behalve zorgverzekeraars raken ook wetenschappers en behandelaars meer en meer overtuigd van de kracht van relatief kortdurende, protocollaire behandelingen.
Dit praktijkboek sluit naadloos aan bij het meer theoretische werk Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, dat hierboven genoemd is.
 

RET - Rationeel-emotieve therapie

 Gidia Jacobs: Rationeel-emotieve therapie. Een praktijkgids voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2008. ISBN 9789031351084.
Het praktische van deze tweede herziene druk, niet alleen voor hulpverleners maar voor iedereen die geïnteresseerd is RET, komt vooral tot uitdrukking in de vele dialogen die zijn opgenomen. Zij laten een rijke diversiteit aan klachtenpatronen zien. Rationeel-emotieve therapie bestaat uit twee delen: het eerste deel schetst de context waarbinnen RET geplaatst moet worden en beschrijft de achtergronden. In deel twee wordt de methode van RET, het zogenoemde ABC-model, als doelgericht model voor de aanpak van psychische problemen systematisch behandeld. De praktijkgerichte benadering staat centraal, de theoretische hoofdstukken dienen hierbij vooral als ondersteuning.

Jan Verhulst: Gezond verstand als therapie. Met de officiële RET-test. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2010. ISBN 9789031381852.
Gezond verstand als therapie maakt de lezer op een heldere manier vertrouwd met de structuur en de uitgangspunten van de RET. De beschrijving van tal van toepassingsmogelijkheden - variërend van veel voorkomende problemen met betrekking tot liefde, seksualiteit en gezin tot rouwverwerking en angst- en stemmingsstoornissen - maakt dit boek toegankelijk
 

en prettig leesbaar. Door de concrete voorbeelden van rationele alternatieven voor irrationele ideeën is dit boek ook uitermate geschikt als zelfhulpboek.
De structuur en uitgangspunten van RET zijn op een toegankelijke en prettig leesbare manier beschreven. Dit boek (inmiddels al de 7de druk) is uitermate geschikt als zelfhulpboek door de concrete voorbeelden van rationele alternatieven voor irrationele ideeën.

Jan Verhulst: Stress onder controle. Met de officiële RET-test. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004. ISBN 9789031344468.
Iedereen heeft wel eens te maken met stress. Een beetje stress is gezond, maar te veel stress kan leiden tot allerlei geestelijke en lichamelijke klachten, variërend van hoge bloeddruk of slapeloosheid tot een burn-out. Stress is niet altijd het gevolg van externe stressoren zoals fysiek geweld of het verlies van een geliefd persoon. Dit boek laat zien hoe mensen vaak zelf veel stress veroorzaken in hun leven door irrationele redeneringen en daarvan afgeleide tactieken. Deze zogenaamde 'dagelijkse stress' kan met behulp van RET doorgaans sterk worden verminderd of zelfs worden opgeheven. RET gaat uit van de aangeboren neiging van mensen om hun omgeving op een verkeerde manier waar te nemen. RET is erop gericht mensen die irrationele ideeën te laten vervangen door rationele, waardoor ze zich beter zullen voelen. Dit boek geeft de lezer met behulp van talrijke zelftests inzicht in zijn eigen irrationele denkwijzen, waarmee hij bij zichzelf stress veroorzaakt. Vervolgens worden concrete adviezen gegeven die op basis van de opgedane zelfkennis kunnen worden toegepast. Door deze praktische opzet is dit boek zeer geschikt als zelfhulpboek voor iedereen die met minder stress door het leven wil gaan.
 

► Foto gemaakt door 12019